Miljödiesel av högsta kvalitet FÖR MILJÖ OCH HÄLSA

 

HVO Diesel är ett förnybart drivmedel, en miljöanpassad diesel av typ HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor). Syntetisk Diesel som kan blandas i vanlig diesel eller helt ersätta diesel för bästa resultat för vår Miljö.

HVO DIesel är en vätebehandlad animalisk/vegetabilisk olja av. Slutprodukten blir ett förnyelsebart drivmedel av mycket hög kvalitet. HVO Diesel är enkelt att använda, kräver inget extra underhåll eller service, köregenskaperna och bränsleförbrukningen bibehålls.

En miljödiesel som HVO Diesel är speciellt lämplig i vattennära miljöer och där användaren utsätts för avgasemissioner, direkt eller indirekt. Fördelarna är flera.

LIKVÄRDIG MOLEKYLSTRUKTUR. HVO Diesel är fullt blandbar med vanlig diesel, kan användas utan tillsatser eller justeringar, distribueras och lagras i samma pumpar och samma cisterner.

EJ GIFTIG FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER. Fri från märkning av den döda fisken på etikett samt säkerhetsdatablad – precis som man kan förvänta av en miljöanpassad diesel.

CO2-REDUCTION MED UPP TILL 90 %. (lagrade växthusgaser).

INNEHÅLLER INTE AROMATER. Aromater påverkar nervsystemet vid inandning,
ger illamående och trötthet samt påverkar ögon och hud på ett irriterande sätt. Aromatiska kolväten är giftiga och skadliga för vattenlevande djur och människor.

RENARE MOTOR. Vår HVO Diesel innehåller additiv med rengörande effekt, vilket förlänger motorns livslängd och håller motor och spridare rena från koks och beläggningar.

LÄGRE AVGASEMISSIONER. Jämförelse med fossil diesel.

Partiklar 33% lägre
NOx 9 % lägre
HC 30% lägre
CO 24% lägre
Vid tester visar det sig att även emissionerna av polyaromatiska kolväten (PAH) minskar.